กิจกรรมโรงพยาบาล

รับการเยี่ยมเสริมพลังตามโครงการป้องกันการตายและอัตราการเกิดอันตรายของมารดาและทารก จาก สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

รับการเยี่ยมเสริมพลังตามโครงการป้องกันการตายและอัตราการเกิดอันตรายของมารดาและทารก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลหัวตะพาน นำโดยนายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันภาวะวิกฤติทางสูติศาสตร์และทารกแรกเกิดจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี นำทีมโดยทันตแพทย์วุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมพลัง ตามโครงการป้องกันการตายและอัตราการเกิดอันตรายของมารดาและทารก โดยมีนายแพทย์วิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขตพื้นที่ เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งยกประเด็นปัญหาการเกิดซ้ำกรณี PPH การหดรัดตัวของมดลูกไม่ดีในหญิงหลังคลอด โดยทีมพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะให้ประเมินการทำงานตามมาตรฐาน ต้องคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ ANC เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะดังกล่าว