วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลเป็นมิตร ประชาชนศรัทธา

พันธกิจ
1.ให้บริการสุขภาพครบทั้ง 4 มิติ
2.ให้บริการสุขภาพโดยยึดผู้รับบริการเป็นสำคัญ
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะเพียงพอและเหมาะสมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์ให้มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน

ค่านิยม
เป็นหนึ่ง พึ่งได้